Aylık arşivler: Şubat 2015

Kentsel Dönüşüm Hak Sahiplerinin Payları

5393 sayılı Kanunun 73. maddesinin 8. fıkrası gereğince, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki;

  • gayrimenkul sahipleri ve
  •  24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına

Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden hak sahibi olmuş kimselere anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanından hakları verilir.

Bu hakların ne olduğu belirtilmemişse de bunun inşa edilecek konutlardan veya işyerlerinden biri olduğu açıktır. Belediye ile evi/işyeri bulunan vatandaşın yaptığı anlaşma doğrultusunda orada üretilecek konuttan/ işyerinden anlaşıldığı özelliklere sahip olanı verilir.

Maddenin 9. fıkrasına baktığımızda kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında bulunan gayrimenkul sahiplerine ayrı bir ada veya parsel verilerek kendilerinin konut yapması da sağlanmaktadır.

Yine kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında bulunan gayrimenkul sahiplerinin yerleri eğer yapılacak proje için gerekli değilse, proje dışı bırakılmakta ve kamulaştırma konusu da yapılmamaktadırlar. Peki burası bu haliyle mi kalacaktır? Can ve mal güvenliği sağlanmayacak mıdır? Tabii ki sağlanacaktır. 73. maddeye göre kentsel dönüşüm uygulamasındaki bu eksikliği veya boşluğu 6306 sayılı Kanun ile doldurmak kolaydır. Proje dışı bırakılan veya kamulaştırılmayan gayrimenkul sahipleri, yapıları için riskli yapı kararı alıp, yarı faizli kredi ile güçlendirme veya yıkıp yeniden yapma yolu ile yapılarını depreme dayanıklı hale getirebilirler.

Reklamlar

Kentsel Dönüşümde İyileştirme ve Güzelleştirme

Kenti iyileştirme, sağlıklılaştırma ve güzelleştirme amacına yönelik
kentsel dönüşüm 2005 yılındaki Belediye Kanunu 73. Madde değişikliği
sonucu gündeme gelmiş olmakla beraber, ilk uygulama değildir.
Bu konudaki ilk uygulama 1966 yılında Gecekondu Kanunu ile ortaya
çıkmıştır. Mevcut gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi ile ilk kentsel dönüşüm
çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma başarıya ulaşamamış, 1984
yılında 2981 sayılı Kanun devreye alınmıştır.

Kenti iyileştirme, sağlıklılaştırma ve güzelleştirme yönünde bir
başka hukuki düzenleme Toplu Konut Kanunudur. Bu Kanunla gecekondu
alanlarının iyileştirilmesinden, köylerin geliştirilmesine, sağlıklı
konutlar üretmeye kadar pek çok amaç ortaya konmuştur.
İyileştirme, sağlıklılaştırma ve güzelleştirme için yapılan kentsel
dönüşümde belirli bir alan için ilk uygulama 2004 yılında çıkarılan
5104 sayılı Kanundur. Kuzey Ankara girişindeki gecekonduların kaldırılarak
yerine siteler şeklinde bir yerleşim oluşturularak, yerinde kentsel
dönüşüm uygulaması yapılmıştır.

Kenti iyileştirme, sağlıklılaştırma ve güzelleştirme amaçlı kentsel
dönüşümde en önemli yasal düzenleme 2005 yılında yapılan Belediye
Kanunu 73. madde değişikliğidir. Bu amaçlara depremi ve tarihi,
kültürel yapıları da dahil eden 73. madde; çıkar çıkmaz belediyelerce
uygulamaya başlanmış, ancak içindeki “dönüştürme” doğrultusunda
zorlayıcı araçların yetersizliği sebebiyle başarıya ulaşamamış, bazı pilot
bölgelerde uygulanabilmiştir.