Aylık arşivler: Haziran 2015

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Harcama

 • Dönüşüm hizmetlerine ait danışmanlık, yazılım, araştırma, her türlü ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmaları, envanter belirleme, arsa ve arazi düzenleme değerleme iş ve işlemleri, her türlü ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işleri ve müşavirlik hizmetleri gibi faaliyetlerin gerektiği harcamalar.
 • Kanun kapsamına giren uygulamalarda, planlar gereğince, gerekli taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması ile ilgili harcamalar.
 • Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına giren alanlarda, her türlü konut ve işyerleri, alt-yapı ve üst yapı tesisleri, idare binaları sosyal binalar ve benzeri tesislerin etüt ve projesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi için yapılan her türlü harcamalar.
 • Riskli yapıların tespit, tahliye ve yıktırma işlemlerinin gerektiği harcamalar
 • Kanun kapsamına giren alanlarda, yer alan binaların, yıktırılması, enkazının taşıtılması ve arsanın yeni inşaata hazır hale getirilmesi ile ilgili harcamalar.
 • Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara yapılacak kira yardımı.
 • Kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılabilecek yardımlar ile enkaz bedeli ödemesi.
 • Bakanlar Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilebilecek güçlendirme kredisi.
 • Hak sahiplerince bakanlardan kullanılacak kredilere verilebilecek faiz desteği.
 • Kanunun 8. Maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler.
 • Kanunun 8. Maddesi dördüncü fıkrası uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca yapılması öngörülen giderler ile bunların dışında dönüşüm işlerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilen Bakanlık personelinin görevlendirmeye ilişkin giderleri.
 • Dönüşüm hizmetlerinin gerektirdiği her türlü iş makineleri, taşıt, araç-gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakım, onarımı ve işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalar.
 • Dönüşüm hizmetleri için gerekli olan demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.
 • Dönüşüm hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik yazılı, görsel basında ve internette yayınlanacak reklam ücretleri ile tanıtım amaçlı her türlü yayın, broşür, afiş, kitapçık vb. doküman bedelleri.
 • Dönüşüm hesabının idaresi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri gibi her türlü giderler.
 • Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği uyarınca kullandırılacak krediler.
 • Kanun kapsamında yapılaması zaruri olan diğer harcamalar.
Reklamlar

Belediye Kanunu Uyarınca Kentsel Dönüşüm

Belediyeler; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapabilirler.

Belediyeler tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim alanının belirlenmesinde genel yetki belediye meclislerindedir. Büyükşehir sınırlarında bu yetki belediye meclisindedir. Belediye meclisleri ilçe belediyelerine ilçe sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapma yetkisi verebilir.

Belediyeler tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapılacak alan; en az 5 hektar en fazla da 500 hektar olabilir.

Belediyer;

 • Konut alanları,
 • Sanayi alanları,
 • Ticaret alanları,
 • Teknoloji alanları,
 • Kamu hizmeti alanları,
 • Rekreasyon alanları,
 • Her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak,
 • Eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek,
 • Kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak, amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Belediye tarafından bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki işler, kamu idareleriyle ortak hizmet projeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Londra Kentsel Dönüşüm

İngiltere’nin başkenti Londra, Avrupa’da kentsel dönüşüme öncülük eden bir şehir… 8.5 milyonluk nüfusu ve 1700 kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın en büyük kentlerinden olan Londra’da tarih boyunca birçok kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi. 80’lerden itibaren bölge bölge değişim geçiren şehre son yıllarda damgasını vuran en önemli proje ise 212 Olimpiyatları nedeniyle gerçekleşen proje oldu.

Her kentin bazı bölgeleri zamanla eski işlevlerini kaybederek bozulmaya uğruyor ve sunduğu yaşa kalitesi hem fiziki hem de kamusal hizmetler anlamında düşüş gösteriyor. Kuşkusuz bunun birçok nedeni var. Avrupa’ya bakacak olursak, ilk olarak 19. Yüzyıl başından beri hissedilmeye başlanan bu süreçte, feodal yapının çözülmesi, kırsal kente büyük göçler, sanayileşme, artan mal ve hizmet trafiği, sınıfsal ayrışmanın kentlerde mekânsal ayrışmaya da yol açması gibi etkenler, 20. Yüzyıl’da başrolü oynadı. Öte yandan, tarihi Avrupa kentlerinin neredeyse tümü II. Dünya Savaşı’ndan büyük bir hasarla çıkmış, bazı bölgeleri yıkımlar nedeniyle yaşanmaz hale gelmişti.

İşte tüm bu çöküntü bölgelerinin yeniden imarı, 20. Yüzyıl’da gelişen kentlilik bilinciyle birlikte çok somut bir ihtiyaç olarak 50’li yıllarda gündeme geldi. Bu alanların, her boyutuyla işlevsel hale getirilerek kente yeniden kazandırılması “kentsel dönüşüm” olarak ifade edilmeye başlanırken, 70’li yılların sonuna kadar konuyla ilgili arayış ve çalışmalar sürdü. 1980’lerden bu yana ise kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiği uygulamalardan kaynaklanan deneyimlerle birlikte ilkesel bazda yerleşti.

Artık kentsel dönüşüm geçiren alanlar, hazırlanan yeni imar planlarıyla günümüzün standartlarına uygun toplumsal ve kamusal kullanım alanlarına kavuşuyor, daha konforlu ve sağlıklı yeni konutlarla donatılıyor. Kentsel dönüşüm, uygulandığı bölgeleri ekonomik olarak da etkiliyor ve buralarda ki emlak fiyatları önemli bir oranda değerleniyor.

Projeler Toplumsal Soruna Yol Açmadan Hayata Geçirildi

Ne var ki, kentsel dönüşüm geçiren alanlarda ki değerlenme, bölge sakinlerini olumsuz etkileyebilmekte ve o insanları evlerinden ve işyerlerinden edebilmekte. Tabii bu durum, dönüşümün bir kente kazandırdığı sayısız değerin yanı sıra, bir çok toplumsal soruna da yol açıyor ve mağdur kesimler ile kent arasındaki ilişki olumsuz bir şekle bürünüyor.

Londra, gerçekleştirilen birçok kentsel dönüşüm projesi sonucunda bu süreci nispeten en hafif atlatan kent. Toplumsal paydaşlarla işbirliğine ve çevreye verilen önem, Londra’daki kentsel dönüşüm süreçlerinin daha az sorunla atlatılmasına neden olmuş. Kentsel dönüşüm projeleri, çarpık yapıları yenileştirme, tarihi yapıları koruma, genel olarak da bölgeyi daha sağlıklı hale getirme amacıyla işlerken, temel olarak konut sorununu çözmenin yanı sıra yeni reaksiyon alanları, parklar, meydanlar ve ticaret merkezleri yaratılmasını da hedefliyor. Açıktır ki, bu tür kapsamlı projelerin kamuya fazla yük getirmemesi için özel sektörün de bu süreçten kar edebileceği finansman modellerinin geliştirilmesi gerekiyor. Nitekim Londra’ya bakıldığında da birçok proje de bu tür bir modelin işlediği görülüyor.

En Önemli Proje 2012 Olimpiyatları Nedeniyle Gerçekleşti

8.5 milyonluk nüfusu ve 1700 kilometrekarelik yüzölçümüyle Avrupa’nın en büyük kentlerinden biri olan Londra’da elbette tek bir kentsel dönüşüm projesinden söz edilemez. Kent, tarihi boyunca birçok projeye sahne olmuş, 80’lerden itibaren de bölge bölge değişim geçirmiş. Son yıllara damga vuran en önemli proje ise elbette 2012 Olimpiyatları nedeniyle gerçekleşen proje. Projelere bakıldığında ise amaç ve hedeflerin aşağı yukarı aynı ortak olduğu görülüyor. İlgili bölgede ticari bir merkez oluşturmak, ekonomiyi canlandırarak istihdam olanaklarını arttırmak, yapı stokunun yenileşmesini sağlamak, fiziksel gelişimin yanı sıra toplumsal ve ekonomik gelişmeye yönelik programlar geliştirmek, mülk sahiplerinin proje karar süreçlerine katılımını ve projeye sahip çıkmalarını sağlamak, fiziksel gelişimin yanı sıra toplumsal ve ekonomik gelişmeye yönelik programlar geliştirmek, sürdürülebilir çevresel iyileşmeyi gerçekleştirmek, eğitim alanlarını geliştirmek, kamu yatırımları için kentsel alanlar yaratmak ve bölge halkı için rekreasyon alanları, parklar gibi sosyal alanlar açmak..

KAYNAK: GN İNŞAAT Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Risk Tespit Raporuna Karşı Dava

Risk tespit raporları hakkında bilinmesi gerekenler, bu raporların birer idare işlem olmaları ve karşı idari yargıda kesinlikle dava açılabileceğidir. Anayasanın maddesine göre risk tespit raporlarına karşı iptal davası açılabilmesinin temelini oluşturur.

6306 sayılı Kanun; idari yargılama usulündeki genel dava açma süresinden ayrılarak, afet riski amaçlı kentsel dönüşüm ile ilgili idari kararlar için altıncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında özel olarak otuz günlük dava açma süresi belirlenmiştir.

Hak sahipleri, itiraz yoluyla kullanmayıp, 6306 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 9. Fıkrası uyarınca risk tespitinin hak sahiplerine tebliğinden veya öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açılabilmektedir.

Kanunda öngörülen itiraz talebi için 15 günlük ve de iptal davası için 30 günlük süreler ve üst makama başvuru için gereken süreler hak düşürücü sürelerdir. Bu sürelere uyulmadığı zaman; hem itiraz yolu hem de idari yargıda dava açma yolu kaybedilecektir.

Kanunda öngörülmüş sürelerce uyulup uyulmadığı hem idare hem de idari yargı makamı tarafından bağımsız olarak dikkate alınacaktır.

Kentsel Dönüşüm Lisanslı Kuruluşlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği kentsel dönüşüm lisanslı firmaları, riskli yapı tespitlerini yapabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği kriterlere uyan kuruluşlara bu lisans vererek, riskli yapıları tespit edebileceklerini belirtir. Bu kuruluşlar kentsel donusum resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

Bu lisansa sahip kuruluşların ülke genelindeki her yerde riskli yapı tespiti yapabilme hakları mevcuttur. Riskli bina tespiti yapan kuruluşlar 02/07/2013 tarihinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre;

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
 • İdarece (Belediyeler ve İl Özel idareleri)
 • Bakanlıkça lisanslandırılan,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sermayesinin en az %40’ı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,
 • Depremden Korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,
 • 29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları,
 • 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, inşaat jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlardır.

Yeşil Bina Tasarımı

Yeşil binalar, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması için projelendirilmiş, çevre dostu binalardır. Yapılan ölçümler sonucunda, Dünya’daki iklim değişikliklerine neden olan küresel ısınmanın ve ekolojik dengenin bozulmasında en büyük payın inşaat sektörüne ait olduğunun fark edilmesi ile sürdürülebilirlik, yeşil bina ve çevrenin korunması konuları daha da önem kazanmaya başlamıştır. Yapı sektörü, sertifikasyon sistemleri ile doğaya uyumlu, enerjiyi etkin kullanabilen, içerisinde yaşayan ve çalışan insanların sağlığını korumayı hedefleyen yeşil bina projeleri geliştirmiştir.

YEŞİL BİNALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Yeşil binalarda kullanılan, beton, tuğla ve yalıtım malzemelerinin %80’i, alüminyumun %79’u, çeliğin %65’i, ve camların %21’i geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşmaktadır ve binaların en önemli özelliklerinden birisi budur, diğer özellikleri aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.

Enerji Kullanımı : Yeşil binalardan beklenen en temel işlev bina içerisindeki ısının muhafaza edilmesi ve yakıt tüketiminin azaltılmasıdır. Yalıtım malzemeleri binanın kullanım amacına uygun olarak geri dönüşümü olan malzemelerden seçilir. Isı, su, ses ve yangın yalıtımı ile birlikte bina bir bütün olarak ele alınır.Gün ışığından uzun süre faydalanabilmek için binanın uygun bölümlerine camlar yerleştirilmesi, bina içerisinde geçiş yolu olarak kullanılan hol, apartman boşluğu vb. yerlere hareket sensörü ile çalışan aydınlatma sistemleri, sıcak su ihtiyacı için güneş kolektörleri ve bina içerisinde kullanılacak bireysel cihazların A+ enerji tasarrufu sınıfında yer alması vb. önlemeler enerjinin etkin kullanılmasında önemli roller oynamaktadır.

İç Hava Kalitesi : Yeşil binalarda konfor şartlarını sağlamak için uygun yalıtım, pencere seçimi, ve havalandırma sistemleri ve menfezler kullanılır.

Su Yönetimi : Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeni ile su tasarrufu daha da önem kazanmıştır. Yeşil binalarda hareket sensörlü armatürler, yağmur suyu biriktirme ve artıma sistemleri, çift kademeli ekonomik rezervuarlar kullanılarak suyun en verimli şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

Yeşil binaların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin, yapım aşamasındaki yüksek maliyet olduğu kanısı yaygın olmasıdır. Yeşil binaların inşaat maliyetinin normal binalara göre %2 daha fazla olduğu ve kullanım süresi boyunca da 10 kata kadar kazanç sağladığı da bir gerçektir. Yapılan araştırmalarla, bahsedilen kazancın  enerjinin kullanımındaki tasarruf olduğu gözlemlenmiş bunun ile birlikte bu tip binalarda çalışan insanların üretkenliğinin de arttığı tespit edilmiştir. 20 yıllık bir zamanda yayılan araştırmalar neticesinde bazı yeşil binaların m2 başına 53-71 dolar arasında kazanç sağladığı, farklı sektörlerde ise 130 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağlayabileceği de tespit edilmiştir.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr

Yapı Temelinin Önemi

Üzerine gelen yükleri  zemine aktaran yapı elemanına temel denir. Dünya üzerindeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapıların konumu temelleri üzerine kurulur. Temel yapının ayakları ve inşaa edilen ilk yapı elemanıdır. Binaların bütün yükleri temelleri vasıtasıyla zemine iletilirler.
Temelin şekli zeminin durumuna ve yapısına göre seçilir, temelsiz bir yapı düşünülemez. Temel tabii bir malzeme olan zemin ile yapay olarak inşaa edilen yapı kısımları arasında bir geçiş elemanıdır. Temel zemin ile doğrudan ilişkili olduğu, zeminin içinde kaldığı durumu ile de özellik taşır. Temel yapımında her türlü etki dikkate alınmalıdır.

TEMEL ZEMİNLERİ

Yapının tüm yüklerini temel, zemine aktarır. Temelin şekli zeminin cinsine, özelliğine, taşıma gücüne göre seçilir. Bu bakımdan bir binanın planı hazırlamadan ve statik özelliklerini tespit ederek hesaplarını yapmadan önce, yapı yerinin, temel zemini, yeraltı suyu durumu incelenir. Bu işlerin ihmal edilmesi sonradan düzeltilemeyecek zararlara sebep olur.

TEMEL ZEMİNİNİN İNCELENME AMACI

Temel zeminin yük taşıma gücünü hesaplamak,

Zeminde meydana gelebilecek oturtma miktarını bulmak,

Yeraltı suyu varsa, durumunu incelemek,

Yeraltı  suyunun yapı malzemesi zararlı tesirlerinin olup olmadığını incelemek ve tespit etmek.

Yukarıdaki işlemlerin sonucuna göre zemin hakkında karara varılır ve yapı temelinin cinsi seçilir.

ZEMİN ÇEŞİTLERİ

SIKIŞTIRMA DURUMUNA GÖRE ZEMİNLER

Yük Altında Sıkışmayan ve Su Tesiriyle Oyulmayan Zeminler : Sağlam kayalar, Az sağlam kayalar.

Yük Altında Sıkışmayan ve Su Tesiriyle Oyulabilen Zeminler : Gravye zeminler, Kumlu zeminler, Killi zeminler.

ZEMİNİ OLUŞTURAN MALZEMEYE GÖRE ZEMİNLER

Kayalık Zeminler : Volkanik kayalar, Trotul Kayalar, Metamorfik kayalar.

Gravye Zeminler : Kum ve çakıl tanelerinin tabii bir bağlayıcı ile birleşmesi sonucu teşekkül etmiş zeminlerdir.

Kumlu Zeminler : Kum tabakalarının oluşturduğu zeminlerdir.

Bitkisel Toprak : Zemin yüzeyindeki bitki ve bitki köklerinin çürümesi ve toprakla karışması sonucu oluşan zeminlerdir.

Killi Zeminler : Sert killi zeminler, Sertçe killi zeminler, Zor yoğrulabilen killi zeminler, Kolay yoğrulabilen killi zeminler

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/yapi-temelleri-onemi